Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na dostawę samochodu terenowego w ramach projektu pt. „Zakup samochodu terenowego służącego do transportu jednostki pływającej wraz z wyposażeniem służącym do zwalczania kłusownictwa” dofinansowanego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego samochodu terenowego o następujących parametrach:
  – silnik o mocy do 180 KM i pojemności minimum 1000 cm
  – paliwo benzyna lub hybryd,
  – napęd 4WD,
  – skrzynia biegów 5MT lub 6 MT
  – felgi 17” aluminiowe,
  – hak holowniczy z instalacją elektryczną do haka holowniczego 7-stykową,
 1. Kryterium wyboru: cena – 100%. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów czyli maksymalną możliwą ilość.

Liczba punktów liczona jest w sposób następujący: cena oferty najniższej : cena oferty ocenianej x 10 = liczba punktów. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów.

 1. Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 16 grudnia 2020 r. w formie dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres ul. Akacjowa 22, 12-100 Szczytno, lub w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail: domeksty@interia.pl. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Dariusz Stypik, tel. 602 655 953.
 2. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli*.
 7. Zamawiający zastrzega, że postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
 8. Oferta zostanie odrzucona w przypadku:
  – gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  – jeżeli oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
  – jeżeli oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
  – jeżeli oferta została złożona po terminie składania ofert.
 9. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.
 10. Termin związania ofertą: 31 stycznia 2021
 11. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady rozeznania rynku.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Pobierz – ZAPYTANIE OFERTOWE
Pobierz – WZÓR OFERTY